2019-10-14 16:37:06

Natječaj za radno mjesto

Natječaj je otvoren od 14.  do 22. listopada 2019. godine i objavljen na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Škole za radno mjesto nastavnik matematike.
Kao selekcijski postupak provest će se razgovor sa svim prijavljenim kandidatima te se svi kandidati pozivaju dana 24. 10. 2019. godine u 10,40 sati u tajništvo škole. 

Elektrotehnička škola
Zagreb, Konavoska 2
KLASA: 602-03/19-01/305                                                 
URBROJ: 251-86-02-19-01
Zagreb, 9. 10. 2019.

Na temelju članka 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi  ( “NN” 87/08, 86/09, 92/10, 105/10-ispr, 90/11., 5/12., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 07/17., 68/18.)

raspisuje se

NATJEČAJ

za radno mjesto u Zagrebu, Konavoska 2 (sjedište škole) i Baštijanovoj bb (školske radionice):

Nastavnik matematike – 1 izvršitelj na određeno, puno radno vrijeme.

Uvjeti za navedeno radno mjesto: kandidati koji se prijavljuju na natječaj, uz opći uvjet za zasnivanje radnog odnosa sukladno općim propisima o radu, trebaju ispunjavati i uvjete određene Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i uvjete određene Pravilnikom o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju nastavnika u srednjem školstvu.

Na oglašena radna mjesta mogu se javiti osobe oba spola.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj potrebno je dostaviti: životopis, presliku diplome, dokaz o hrvatskom državljanstvu (presliku domovnice ili osobne iskaznice), presliku uvjerenja nadležnog suda da se ne vodi kazneni postupak (ne starijeg od 30 dana), elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi podataka Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz područja radnih odnosa (e-Radna knjižica). Originalni dokumenti neće se vraćati. U prijavi na natječaj navodi se: osobno ime, adresa stanovanja, kontakt podaci (broj telefona/mobitela, e-mail) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, priložiti sve dokaze o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva, a ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima.

Pravo prednosti prilikom zapošljavanja moguće je ostvariti prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.), članka 48. f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN 33/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13) i članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13, 152/14).

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) uz prijavu na natječaj dužan je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kao selekcijski postupak provest će se razgovor sa svim prijavljenim kandidatima te se svi kandidati pozivaju dana 24. 10. 2019. godine u 10,40 sati u tajništvo škole. Kandidati se neće posebno pozivati te ukoliko se ne odazovu na razgovor u navedeno vrijeme, smatrat će se da su odustali od prijave na natječaj.

Kandidatom prijavljenim na javni natječaj smatra se samo osoba koja podnese pravodobnu i potpunu prijavu te ispunjava uvjete iz javnog natječaja.

Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku od 45 dana od isteka roka za podnošenje ponuda putem obavijesti na web stranici Škole.

Prijavu s dokazima o ispunjavanju uvjeta treba dostaviti u roku 8 dana od dana objave natječaja i to neposredno ili poštom na adresu Škole s naznakom „za natječaj.”

Sukladno propisima vezanim za zaštitu osobnih podataka, molimo ispuniti privolu za obradu osobnih podataka koji će se obrađivati isključivo u svrhu provođenja natječajnog postupka i arhiviranja natječajne dokumentacije (obrazac dostupan na poveznici:http://ss-elektrotehnicka-zg.skole.hr/upload/ss-elektrotehnicka-zg/images/static3/1708/attachment/PRIVOLA_za_natjecaj.docx).


Elektrotehnička škola